Voorontwerp riolering Nijverheidsweg

De Nijverheidsweg is één van de doorgaande wegen van het bedrijventerrein Antoniapolder, dat is gelegen tussen de woonkern Hendrik-Ido-Ambacht en de rivier De Noord. Het gebied ligt grotendeels binnendijks op een niveau wat enkele meters hoger ligt dan de woonkern van Hendrik-Ido-Ambacht. Het functioneren van het verbeterd gescheiden stelsel was niet optimaal; foutieve aansluitingen en wateroverlast bij hevige regen kwamen voor in het gebied.

Om deze redenen heeft gemeente Hendrik-Ido-Ambacht aan Inter Delta Nederland gevraagd om een uitgewerkt definitief ontwerp op te stellen dat als basis dient voor de besteksuitwerking. Het reduceren van het afstromende hemelwater naar stedelijk gebied is een belangrijk uitgangspunt van de optimalisatie.

Door bestaande grotere leidingen te repareren en een nieuwe leiding aan te leggen wordt relatief veel waterberging in het hemelwaterstelsel gerealiseerd. Door op twee locaties gemalen te plaatsen die het water naar de Noord pompen wordt de lager gelegen polder structureel ontzien bij neerslag.

Door gebruik te maken van de revitalisering van het bedrijventerrein was het eenvoudig om één persleiding gelijktijdig te realiseren met een nieuwe weg. Door de huidige weg geen doorgaande functie meer te geven, ontstond er ruimte voor een nieuw gemaal. Een kleiner gemaal kon gerealiseerd worden dichtbij de waterkering. Een persleiding die enkele jaren terug buiten gebruik is geraakt, kan gebruikt worden voor de afvoer van neerslag.

Naast het ontwerp heeft Inter Delta Nederland de contacten met de water(kering)beheerder georganiseerd. Tevens is geadviseerd in de projectfasering in relatie tot de bereikbaarheid van de bedrijven op het bedrijventerrein en de rioleringswerkzaamheden.