Functioneel riooladvies Rozenburg

In opdracht van de Gemeente Rotterdam heeft Inter Delta Nederland een functioneel riooladvies geschreven voor het oosten van Rozenburg. Naast de theoretische opgave van water op straat had de gemeente de wens om in dit gebied zoveel mogelijk verhard oppervlak af te koppel. Om te kijken welke mogelijkheden deze locatie te bieden heeft is er een veldonderzoek gedaan.

Dit veldonderzoek liet goed zien dat er op heel wat plekken veel groen en ruimte in het projectgebied is. Dit geeft mooie kansen voor het afkoppelen van het verhard oppervlak. Met deze kennis en op basis van gesprekken met de opdrachtgever is er een variantenstudie gedaan. Hierin zijn vier varianten op gesteld en  gemodelleerd. Naast het toepassen van een “standaard” hemelwaterriool voor wegverharding zijn ook mogelijkheden beschouwd met waterpasserende verharding en een variant waarbij de totale verharding van het gebied wordt afgekoppeld.

In deze laatste variant is een integrale ontwikkeling nodig van de buitenruimte. De afstroming vindt dan oppervlakkig plaats en neerslag wordt gebufferd in de groenvoorzieningen. Naast het scheiden van afval- en hemelwater wordt hiermee ook het watersysteem ontlast bij neerslag en kan de neerslag de grondwaterstand aanvullen bij droogte. Het modelleren van de varianten geeft duidelijk weer wat het effect per variant is op het functioneren van de riolering. Deze varianten hebben in meer of mindere mate effecten op het gehele rioolstelsel van Rozenburg.

De andere voordelen en nadelen zijn in het advies beschreven. Op basis van dit advies is de gemeente in staat om een keuze te maken op welke wijze de riolering te vervangen, al dan niet met het benutten van gebied specifieke kenmerken.