Beheerplan kademuren en glooiingen Schiedam

De gemeente Schiedam kent als stad aan de Maas een uitgebreid areaal aan kaden. Aan de zuidkant gelegen aan de Nieuwe Waterweg met verschillende zeehavens en door het centrum van de stad stroomt de Schie. De overgang tussen water en land wordt gevormd door kademuren en glooiingen. Dit zijn belangrijke constructies in relatie tot de waterveiligheid, de inrichting van de stad, beroepsscheepvaart en  recreatief gebruik. De ouderdom van deze voorzieningen varieert van relatief nieuwe kademuren tot constructies van honderd jaar.

Het is belangrijk om het beheer en onderhoud van de kademuren en glooiingen op een goede manier uit te voeren. Het zijn constructies die een groot kapitaal vertegenwoordigen. In 2013 is het beheerplan opgesteld voor deze constructies inclusief een beheer- en onderhoudsprogramma.

Middels een quickscan zijn alle kademuren en glooiingen binnen de gemeente geïnventariseerd. De huidige status van de constructies zijn door visuele inspectie van de constructie en de aanliggende kade in beeld gebracht. Daarnaast zijn op basis van (duik)inspecties vanuit het verleden kwetsbare en kritische funderingsconstructies onderzocht.

Daarnaast is de wet- en regelgeving ten aanzien van de ruimtelijke ordening en werkzaamheden aan kademuren en glooiingen in beeld gebracht.

In de eindrapportage van het beheerplan kademuren en glooiingen, is naast het beleidsmatige deel, een meerjarenprogramma opgenomen. Hierin staat waar de komende jaren onderhoud uitgevoerd moet worden of reconstructies nodig zijn om de staat van de voorziening op een afgesproken niveau te handhaven. Daarnaast is een advies gegeven welke constructies binnen enkele jaren opgeknapt moeten worden (klein onderhoud) zodat voorkomen wordt dat binnen één of twee decennia kostbare investeringen nodig zijn in relatie tot groot onderhoud. Op basis van deze plannen heeft de gemeente de mogelijkheid beheerkeuzes te maken voor nu en de toekomst en bijbehorende budgeten te reserveren.