Basisrioleringsplan kern Westdorpe

Westdorpe is een kern binnen de gemeente Terneuzen. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente is opgenomen dat periodiek per kern een basisrioleringsplan wordt opgesteld. In het basisrioleringsplan wordt het functioneren van de riolering beschreven. Hierbij gaat het om wateroverlast door neerslag (water op straat) en een controle op de overstorten vanuit het gemengde riool (basisinspanning). Naast het hydraulisch en milieutechnisch functioneren zijn ook de praktische aspecten van het rioolbeheer beschouwd. In beeld is gebracht welke data beschikbaar is om het werkelijk functioneren van de riolering te analyseren.

Vanuit het rioolbeheer van de gemeente is een rioolmodel opgebouwd. De afstroming en het type verhard oppervlak is in beeld gebracht middel een GIS en op locatie gecontroleerd. Hierna zijn de modelmatige berekeningen uitgevoerd en is er met de medewerkers van de buitendienst doorgesproken in welke mate theorie en praktijk met elkaar overeenkomen. Toekomstige ontwikkelingen in de kern zijn in beeld gebracht evenals verbeterkansen op basis van geplande buitenruimteprojecten.

Resultaat van de studie is een rapportage die het gehele water- en rioolsysteem beschrijft inclusief tekeningen en benodigde middelen voor maatregelen (financieel en tijdsinspanning). Bij drie specifieke locaties gaat monitoring plaatsvinden omdat er onvoldoende inzicht is in het functioneren van dit deel van het riool. Monitoring wordt hier mede gebruikt om investeringen in het rioolsysteem beter onderbouwd te doen. Kleinere maatregelen zijn in beeld gebracht en qua kosten geraamd. Ook zijn in het rapport specifieke locaties ten aanzien van grond- en oppervlaktewater vastgelegd.