Vervanging radar

Vervanging radar

De havendienst van Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor het nautisch toezicht en de begeleiding van scheepvaart in de haven van Vlissingen-Oost. Voor een goed en veilig toezicht wordt onder andere gebruik gemaakt van radar, camera en marifoon.

De radarvoorzieningen waren aan vervanging toe. Dit betreft zowel de radar antennes in de haven als het radarwaarnemingssysteem voor de verkeersleiders.

In overleg met de gebruikers is een programma van eisen opgesteld voor een nieuw radar waarnemingssysteem. Hierbij is mede gebruik gemaakt van kennis en ervaring van de andere nautische partners in het gebied (Rijkswaterstaat/Schelderadarketen). Bij het opstellen van de functionele en technische eisen is ook gekeken hoe nieuwe voorzieningen passen in een nauwere samenwerking met de nautische partners.

In januari/februari 2014 heeft de transitie plaatsgevonden van het oude naar het nieuwe radar waarnemingssysteem. Hierbij is gekozen voor een gefaseerde overgang, waarbij het nautisch toezicht zo min mogelijk werd belemmerd en de gebruikers opleiding “on the job” konden krijgen.
In het kader van de samenwerking met de verkeersleiding op de Westerschelde door Rijkswaterstaat is ook een koppeling gemaakt tussen de systemen, waarbij informatie wordt uitgewisseld over de binnenkomende scheepvaart.
Naast het vervangen van het radarwaarnemingssysteem is op de locaties van de radarposten gewerkt aan een verbetering cq. vernieuwing van de behuizing van de apparatuur.