Ontwikkeling Kop Weespertrekvaart

Ontwikkeling Kop Weespertrekvaart

Op de Kop van de Weespertrekvaart, waar vroeger twee buitenplaatsen waren, zijn medio 2013 23 zelfbouwkavels beschikbaar gesteld door de gemeente Amsterdam. Op deze kavels kunnen de nieuwe bewoners zelf vrijstaande stadsvilla’s bouwen. Daarnaast zal er een hedendaagse stadsbuitenplaats verrijzen met o.a. een haventje en ligplaatsen voor de bewoners.

Voor het bouwrijp maken van het gebied heeft het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) een aanbesteding met voorselectie uitgeschreven. Hiermee beogen zij een partij te contracteren die het terrein bouwrijp maakt en tevens verantwoordelijk is voor het ontwerp ervan. Naast vraaggerelateerde en oplossingsgerichte risicobeheersing vormden het coördineren van de werkzaamheden van de kabel- en leidingbedrijven hierbij een aanzienlijk aandeel van de gunningscriteria.

Binnen het tenderteam van de aannemer hebben wij het Plan van Aanpak coördinatie kabels & leidingen verzorgd en input geleverd ten behoeve van de risicobeheersing omtrent kabels en leidingen. Met het plan van aanpak heeft de aannemer een fictieve korting behaald.