Berichten

Samen een klimaatbestendige leefomgeving

Gemeente Amsterdam

Een grote progressieve stad, zo blijkt ook afgelopen tijd met het besluit om vanaf 2030 benzine- en dieselvoertuigen te weren binnen de ring van de stad.
Zowel oorzaken als de gevolgen van klimaatverandering worden aangepakt. Het KNMI heeft voor de regio Amsterdam in kaart gebracht wat daadwerkelijk de effecten zijn van klimaatverandering. Vanuit verschillende kanten ontstaan er interessante initiatieven, tools en projecten, zoals Rainproof. Hiermee wordt de leefomgeving voorbereid op de toekomst.

Kennissessie Klimaatbestendige leefomgeving

Vanuit het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam wordt er met het programma Toekomstbestendige assets steeds meer aan een toekomstbestendige leefomgeving gewerkt.
Om het Ingenieursbureau hiervoor te enthousiasmeren, kennis uit te wisselen en om van elkaar te leren, hebben het Ingenieursbureau Amsterdam en Inter Delta Nederland hiervoor de kennissessie Klimaatbestendige leefomgeving georganiseerd. Het doel van deze sessie is om werknemers tot actie aan te zetten en mee te denken over de toekomst, zodat de stad een prettige en gezonde leefomgeving is en blijft.

Naast klimaatverandering spelen er ook andere belangrijke ontwikkelingen, zoals de woningnood, maar ook op economisch en maatschappelijk vlak. Een voorbeeld hiervan is de transitie naar een participatiemaatschappij waarbij burgers steeds meer inspraak krijgen.
Een mondiale opgave zoals klimaatverandering krijgt op wijkniveau zo niet alleen een technisch, maar ook een sociaal aspect. Burgers praten en denken steeds meer mee over de aanpak van de buurt of wijk. Deze samenwerking is zeker van belang omdat de oplossingen vaak een samenspel zijn van maatregelen op zowel publiek als op privaat  terrein.

DISC-model

Om burgers te motiveren voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen is het van belang om inzicht te hebben in de gedragsstijlen en beweegredenen van mensen. Zoals we allemaal weten, is niemand gelijk en heeft ieder zo zijn of haar eigen voorkeuren.
Door de tijd heen is al veel onderzoek gedaan naar gedragsstijlen en de bijbehorende persoonlijkheidskenmerken. De meest bekende theorie met betrekking tot deze gedragsstijlen is het DISC-model. Het DISC-model geeft inzicht in de gedragsstijlen van mensen. Op basis van deze analyse kan ook de communicatiestrategie worden afgestemd, zodat de boodschap op een goede en passende manier overkomt.
Tijdens de kennissessie hebben we kort stilgestaan bij de werking van DISC. Ook zijn we in gesprek gegaan over de bijdrage die het model kan leveren bij het bepalen van de participatieaanpak en de communicatiestrategie.

In de loop van de middag werd het duidelijk dat het onderwerp Klimaatbestendige leefomgeving volop in ontwikkeling is. Zo blijkt dat nog niet iedereen bekend is met de stresstest die vanaf 2019 bij alle gemeenten verplicht wordt uitgevoerd. Ook is de ervaring dat er onvoldoende middelen, tools en handvatten beschikbaar zijn voor de verschillende afdelingen, om tot een klimaatrobuust ontwerp te komen.

Casus

De kennis die we met elkaar hebben gedeeld, hebben we tijdens het tweede deel van de middag ingezet bij een casus. Tijdens dit deel zijn we in groepen aan de slag gegaan en hebben we onder andere ervaringen uitgewisseld op het gebied van tools en handvatten. Zo kan groen de effecten van klimaatverandering opvangen, is er vanuit de NAS een klimaatatlas beschikbaar en wordt er op de website van Rainproof uitgebreid geïnformeerd over praktische maatregelen.