Waterhuishoudkundig Plan Nieuwbouwwijk de Bulders

Nieuwbouwlocatie de Bulders in de gemeente Heeze-Leende is volop in ontwikkeling. De Brabantse gemeente gaat een nieuwe woonwijk en een op Heeze aansluitende randweg aanleggen in een laaggelegen, overstromingsgevoelig landbouwgebied. Er zullen honderden woningen worden gerealiseerd, variërend van appartementen tot alleenstaande villa’s. Inter Delta Nederland heeft de gemeente bijgestaan in het voorbereiden van waterbouwkundige maatregelen voor het bouwrijp maken van één van de twee deellocaties.

Bouwrijp maken

De bouwlocatie ligt in een beekdal en is overstromingsgevoelig, wat het bouwrijp maken een flinke opgave maakt. Door de van nature hoge grondwaterstand was het een hele klus om het gebied voor te bereiden op de nieuwe bebouwing. In samenwerking met Waterpas Civiel Adviesbureau zijn benodigde maatregelen zoals het ophogen en voorbelasten van de oostelijke deellocatie bepaald. Wateroverlast en -beschikbaarheid is een in belang toenemend punt op de politieke agenda’s in Nederland. Tijdens de definitiefase van het project hebben wij verschillende scenario’s en oplossingen op het gebied van duurzaam waterbeheer uitgewerkt. Alle verschillende mogelijkheden zijn in een breed comité besproken en er is gekeken welke aangedragen oplossingen en maatregelen uitgevoerd gaan worden.

Waterneutraal

De waterhuishouding in de Bulders wordt zo geregeld dat de wijk waterneutraal wordt. Dit wil zeggen dat de waterhuishouding in omliggende gebieden van de nieuwe woonwijk geen negatieve gevolgen zullen ondervinden aan de bouw van de wijk. In de praktijk betekent dit dat er meer oppervlaktewater in de wijk aanwezig zal zijn dan in traditionele stadswijken, zodat er voldoende waterberging binnen de wijk kan plaatsvinden. Dit zal bij de Bulders gebeuren in de vorm van een grote bergingsplas binnen het plangebied en twee Wadi’s; laaggelegen stukken gazon waarin regenwater vanuit dak- en straatafvoeren wordt verzameld en gebufferd. Deze verzamelplekken van hemelwater staan in verbinding met het nieuw aan te leggen hemelwaterriool, wat wordt uitgevoerd in DIT (Drainage Infiltratie Transport) buizen. Naast het afvoeren van water tijdens hevige regenbuien, kan dit type buis ook dienen als drainagebuis, om tijdens aanhoudende droogte de grondwaterstand op peil te houden.

Vuilwaterriool

Het dimensioneren van een vuilwaterriool viel ook binnen de scope van het waterhuishoudkundig plan. Door de hoogteligging kon een oorspronkelijk plan om het vuilwaterriool onder vrij verval aan te leggen niet doorgaan, vandaar dat Inter Delta Nederland een losstaand vuilwatersysteem heeft ontworpen voor het oostelijke deel van de Bulders.

Mede door de adviezen van Inter Delta Nederland en de brede, groene visie van de gemeente Heeze-Leende, zal de kwaliteit van de leefomgeving in de Bulders gewaarborgd worden. De groenblauwe wijk zal een plek zijn waar de bewoners in rust en gezondheid hun kinderen kunnen laten opgroeien.