Verkenning snelfietsroute Tilburg-Oisterwijk

De gemeenten Tilburg en Oisterwijk hebben gezamenlijk de uitvraag van een verkenning naar een mogelijke snelfietsroute tussen beide kernen bij Inter Contracting neergelegd. Daarbij zijn twee voorkeurstracés meegegeven die nader onderzocht moesten worden. Het eerste tracé is gesitueerd over de route van een bestaand fietspad; het tweede tracé loopt parallel aan het spoor. De studie moet inzicht geven in de haalbaarheid van een snelfietsroute tussen Tilburg en Oisterwijk, het (voorkeurs)tracé van deze route en maatregelen die nodig zijn om het tracé te kunnen realiseren.

Wat hebben wij gedaan?

Inter Contracting is samen met de beide gemeenten en overige betrokkenen op de fiets gestapt om de tracés te bekijken en kansen en knelpunten vast te leggen met foto’s. Op basis van de gezamenlijke inventarisatie en kennis zijn de wegvakken die voldoen alsook de knelpunten bepaald. Aan de hand van de verzamelde gegevens is per tracé nagelopen op welke wijze het tracé tot waardige snelfietsroute is om te vormen. Daarbij is gebruik gemaakt van richtlijnen, maatwerk en de kwaliteitseisen die onder andere door de provincie Noord-Brabant worden gesteld. Omtrent de knelpunten heeft Inter Contracting diverse oplossingsrichtingen uitgewerkt, ondersteund door tekeningen (dwarsprofielen en bovenaanzichten) en globale kostenramingen.

Aan de hand van de uitgewerkte gegevens en oplossingsrichtingen is voor beide tracés een beoordeling uitgevoerd. Op basis van diverse criteria als directheid, samenhang, comfort, veiligheid (zowel verkeersveiligheid als sociale veiligheid) en aantrekkelijkheid is er een score aan de tracés gegeven. Daaruit is een advies gevormd en tot een voorkeurstracé gekomen. Het advies is beschreven in een complete rapportage, maar ook in leesbare factsheets die alle knelpunten en oplossingsrichtingen kort samenvatten.

De gezamenlijke werkwijze heeft ervoor gezorgd dat beide gemeenten een bruikbaar en helder advies hebben ontvangen en het vervolgtraject verder kunnen uitwerken.

Wie van ons is betrokken?

Anton van Osta – Projectmanager Verkeer & Mobiliteit

Tom Seising – Adviseur Verkeer & Mobiliteit

Sjoerd Leppers – Contractadviseur

Paul Bonten – Senior werkvoorbereider