“Assetmanagement vertaalt de organisatiedoelstellingen naar assetgerelateerde beslissingen, plannen en activiteiten op basis van een risico gestuurde benadering.”

Deze quote uit de NEN-ISO-55000 vormt voor mij hét leidend principe van ons vak.

Het is alleen soms zo verdraaid lastig om die organisatiedoelstellingen SMART te definiëren. Laat staan om dan ook nog de beslissingen, plannen en activiteiten te baseren op een risico gestuurde benadering.

Vanuit ervaring weet ik dat het echt lastig is om het eerste deel van deze quote helder te krijgen. Maar vanuit diezelfde ervaring zijn we er in geslaagd om al veel organisaties te helpen bij het definiëren van die doelstellingen.

Met name binnen de gemeentelijke assetmanagement opgave zien we een mooie ontwikkeling dat het ons steeds vaker lukt om vanuit coalitie- en bestuursakkoorden deze doelstellingen te definiëren.

Veel gemeenten hanteren hiervoor, net als wij, de inmiddels algemeen geaccepteerde term Bedrijfswaarden.
In de periode 2014-2017 heb ik mee mogen helpen bij het definiëren van de bedrijfswaarden van onze hoofdstad. En deze bedrijfswaarden zijn 18 april 2017 door de Amsterdamse gemeenteraad vastgesteld.

Ook in de ‘Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud waterkeringen’ van de Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer (STOWA) is het vaststellen van de bedrijfswaarden van een waterschap een cruciale randvoorwaarde voor het inrichten van processen en structuren om aantoonbaar in controle te blijven, zoals dat door de Waterwet wordt vereist.

Met de bedrijfswaarden als kader stellend uitgangspunt, is een goed assetmanager in staat de balans te vinden in de assetmanagement drie-eenheid Prestaties, Kosten en Risico’s.

Maar hoe komt een goed assetmanager tot die balans? En nog belangrijker; hoe kan diezelfde assetmanager voorspellen wat de effecten van de beslissingen, die in het hier en nu worden genomen, op de drie-eenheid in de toekomst zijn?

Een goed samenspel tussen de verschillende niveaus binnen de assetmanagement-opgave vormt de sleutel om tot die balans en voorspellende gave te komen. Hiervoor hanteren wij de hiernaast staande afbeelding als leidend principe en wenkend perspectief.

In ieder segment van deze ‘Assetmanagement piramide’ geven cruciale processen en methoden houvast, waarmee de mensen van de organisatie in staat zijn een proactieve rol te spelen in die assetmanagement-opgave.

Voor mij staat de mens in de beheerorganisatie centraal bij het succesvol inrichten van dit samenspel. Hierbij moet vooral de interactie tussen de verschillende niveaus solide ingericht en middels plan-do-check-act cycli geborgd worden.

Of dat nou het op strategisch niveau borgen van de bedrijfswaarden in bedrijfswaardenmatrix (-matrices) is, of het op tactisch niveau de instandhouding programmeren, het blijft mensenwerk.

Maar de ontwikkelingen gaan snel. Internet Of Things (IOT) en Virtual- en Augmented Reality (VR en AR) zijn nu al niet meer weg te denken in het opzetten en inrichten van toekomstvaste en adequate Beheer en Onderhoud Management Systemen (BMS en OMS). En ik voorspel dat binnen 10 jaar met Artificial Intelligence (AI) en slimme algoritmen het economisch meest optimale moment van ingrijpen bepaald wordt.

Mooi voorbeeld vind ik dit filmpje van Rolls Royce. Binnen nu en 10 jaar werkelijkheid voor de instandhouding van onze infrastructuur?!

Toch ben ik er van overtuigd dat het nog wel even duurt voordat de mens buitenspel staat voor het nemen van strategische en tactische beslissingen. Ook in het filmpje is de menselijke factor nog de maat.

Daarom is het van wezenlijk belang dat we nu de assetmanagers van de toekomst opleiden. En daarnaast beheerorganisaties het gereedschap leveren voor het toekomstvast, kosteneffectief en efficiënt inrichten van de assetmanagement processen van vandaag en morgen.

Als een van de initiatiefnemers van de normcommissie NEN8026 ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ vind ik het enorm waardevol dat we een beleidsmatig kader gaan scheppen voor beherend Nederland. Na de succesvolle integratie binnen de NEN2767 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’, hebben we nu een uniek momentum om de definitieve verbinding te maken tussen het beheren van Vastgoed en Infrastructuur.

– Douwe Schoonderwaldt –

Wij staan voor blijvend(e) waarde creëren!

Van beheerder naar belangen-afweger van de Openbare Ruimte

Goed om te merken dat er hard wordt gewerkt aan meer aandacht voor het beheervak. Het Manifest Magazine, met de vijf manifestpunten, is een mooi voorbeeld hiervan.

Allemaal punten die de bestuurders, maar ook de beheerders van de openbare ruimte aan zullen spreken. Deze punten gaan echter ook de nodige kopzorgen met zich meebrengen, want er zal wel een verandering moeten gaan plaatsvinden willen we hier ook de juiste invulling aan kunnen geven met elkaar.

Vernieuwen van de openbare ruimte

De vijf punten van het manifest zijn inhoudelijk de goede punten, echter vat ik ze wel graag samen tot vooral de behoefte aan het vernieuwen van de openbare ruimte. Deze transformatie gaat zorgen voor een verbetering van het systeem, waarbij de aanstaande vervangingsopgave, de verduurzamingsdoelstelling en klimaatadaptatie belangrijke aanjagers zijn.

Assetmanagement

Wat mij betreft gaat het op de juiste manier toepassen van assetmanagement helpen bij het behalen van deze doelstellingen. Gelukkig zien steeds meer gemeenten dit ook in en starten ze met het toepassen van assetmanagement. Waarbij het belangrijk is dat assetmanagement niet wordt gezien als een doel op zich, maar een middel voor het beheren en maximaliseren van de waarde van je assets. Daarnaast gaat assetmanagement ook helpen bij het beter aansluiten bij de wensen van de stakeholders en de openbare ruimte verbeteren zodat we klaar staan voor de toekomstige behoeften.

Van beheerder naar belangen-afweger

Al de veranderingen, de vernieuwing van de openbare ruimte en de vijf manifestpunten vraagt veel van de (toekomstige) beheerder. Waarbij volgens mij de beheerder steeds meer een belangen-afweger van de openbare ruimte wordt. Immers is de gezamenlijke waarde van belang en niet het eigen belang of enkel de ‘eigen’ assets. Voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders is hierbij een belangrijke kpi.

De beheerder zou wat mij betreft ook meer moeten gaan bepalen, want hij of zij staat aan de vooravond van het vernieuwen van de openbare ruimte. Hiervoor zal wel een professionaliseringsslag moeten plaatsvinden waarbij een belangrijke doelstelling is dat al de betrokken stakeholders van de openbare ruimte beter met elkaar gaan samenwerken. Ik roep dan ook de beheerders op hiertoe het voortouw te nemen

De belangen-afweger ziet planvorming als co-creatie, want gedragen plannen formuleren doe je samen. Waarbij flexibiliteit een belangrijke factor is, de wereld en de behoeften veranderen namelijk snel, en het is zaak om hier just-in-time op in te spelen. Misschien zijn empathie en goed luisteren dan wel de belangrijkste competenties van de (toekomstige) beheerder.

Bouke de Jong

Terugblik op 2017

Aan de vooravond van 2018, blikken we terug op een bijzonder jaar voor de Inter Groep Bouw & Infra en al haar bedrijven.

Een jaar waarin we weer een nieuw label in onze markthal hebben mogen verwelkomen (Inter Legal Consult), een nieuwe website gelanceerd hebben, flink wat nieuwe medewerkers hebben aangetrokken, Inter Contracting een ISO 9001:2015 certificaat bemachtigd heeft én een vestiging in Roermond opende.

Tevens hebben we onze naamsbekendheid flink vergroot op de InfraTech beurs, wat Inter Delta Nederland en Inter Groen Advies vervolgens nog eens dunnetjes over hebben gedaan op de Dag van de Openbare Ruimte.

Intern waren er ook voldoende ontwikkelingen, zo zijn Wim Verachert, Mark van der Linden en Joost Duffhues aangetrokken als business partners om ILC, IC en Inter Project Management aan te sturen – ook werken zij hard aan de opstart van een nieuw label: Inter Asset Management, waarover je begin 2018 meer zal horen.

En ten slotte natuurlijk het 10-jarig jubileum van Inter Techniek dat we in november spectaculair gevierd hebben; een prachtige herinnering die we met z’n allen zullen koesteren.

Vorige week hebben we met al onze medewerkers en ‘vaste zelfstandigen’ het jaar afgesloten met de jaarlijkse kerstborrel. Ook op dit gebied weer een unicum: voor het eerst in 10 jaar is de kerstborrel op twee locaties gehouden. Vanwege de steeds groter wordende groep medewerkers, die ook nog eens verspreid wonen over (Zuid/West) Nederland, konden mensen kiezen of zij naar de borrel in Hendrik-Ido-Ambacht of in ‘s-Hertogenbosch kwamen.

De opkomst was op beide locaties erg hoog en de sfeer zat er goed in. In ‘s-Hertogenbosch had onze collega Anton als verrassing zelfs een ‘kerstspel’ voorbereid, wat voor veel hilariteit zorgde. Na afloop kon iedereen zijn of haar kerstpakket meenemen – traditiegetrouw was het ook dit jaar weer een verspakket, dat bij iedereen in goede aarde viel!

Een impressie van de kerstborrels in Hendrik-Ido-Ambacht en ‘s-Hertogenbosch.

Kortom: een jaar om met plezier en vol trots op terug te kijken – we gaan 2018 dan ook met dezelfde energie en passie tegemoet, om het tot minstens zo’n succes te maken!

Alle goeds voor 2018 en tot volgend jaar!